DAŇOVÉ ASPEKTY NEFINANČNÍCH DARŮ

Nadační fond LEPŠÍ ŽIVOT od svých partnerů může přijímat i NEFINANČNÍ DARY, a to většinou formou služeb na provoz, marketing nebo jinou formu propagace a prezentace nadačního fondu či poskytování výrobků a didaktických pomůcek pro podporu výchovy dětí v MŠ nebo ZŠ.

Nefinanční dary se chovají obdobně jako peněžní dary a vztahují se na ně stejné účetní a daňové předpisy. Přijatý dar je třeba ocenit a zaúčtovat, tj. vykázat v nákladech jako spotřebovaný náklad a současně vykázat ve výnosech jako přijatý dar. 

Pro příjemce daru je tedy nepeněžní dar jak nákladem, tak výnosem. Pokud jde o daňovou stránku, u příjemce nemá nepeněžní dar na základ daně z příjmů žádný vliv. 

U poskytovatele daru jde v případě podnikatelského subjektu o náklad stejně jako v případě peněžního daru a současně o výnos, protože je uskutečněno plnění, tedy dodáno zboží či služba. Plátce DPH proto z poskytnutého daru odvádí DPH. Současně si poskytovatel daru - pokud od příjemce obdrží potvrzení, že dar je k vyjmenovaným veřejně prospěšným účelům - může za podmínek daných zákonem o daních z příjmů dar odečíst jako odčitatelnou položku ze základu daně.

 

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2024