DAROVACÍ PODMÍNKY NADAČNÍHO FONDU LEPŠÍ ŽIVOT

GoPay

nflepsizivot@gmail.com

Přihlašte se do svého GOPAY účtu

Ceník
Poplatek za integraci 0 Kč 
Poplatek za správu brány Zdarma nebo 190 Kč (při měsíčním objemu plateb pod 15 tisíc Kč)

Poplatek za transakce 2,2 % + 3 Kč 
Poplatek za vyúčtování 10 Kč

PayPal

nflepsizivot@gmail.com

Přihlašte se do svého PAYPAL účtu

DAROVACÍ PODMÍNKY NADAČNÍHO FONDU LEPŠÍ ŽIVOT

Článek 1 – Definice.

Podmínky. „Podmínkami“ se dále rozumí tyto darovací podmínky.

Nadační fond. „Nadačním fondem“ se dále rozumí Nadační fond lepší život, IČ 05373450, se sídlem třída T.G.Masaryka 879, 552 03 Česká Skalice, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. N 438.

Dárce. „Dárcem“ se dále rozumí fyzická nebo právnická osoba, poskytující Dar Nadačnímu fondu.

Dar. „Darem“ se dále rozumí dar, poskytnutý Dárcem Nadačnímu fondu a to ve formě finanční nebo nefinanční,

Web. „Webem“ se dále rozumí webové stránky Nadační fondu www.nflepsizivot.7x.cz

Projekt. „Projektem“ se rozumí konkrétní projekt nebo MŠ či ZŠ, na který mají být dle rozhodnutí správní rady Nadačního fondu v souladu s jeho statutem poskytovány nadační příspěvky.

Článek 2 – Základní ustanovení.

Tyto darovací podmínky platí pro poskytování Darů Nadačnímu fondu.

Poskytnutím Daru Nadačnímu fondu Dárce vyslovuje souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se jimi řídit.

Bude-li mezi Dárcem a Nadačním fondem uzavřena samostatná písemná darovací smlouva nebo jiná písemná dohoda, s níž budou tyto Podmínky v rozporu, má taková darovací smlouva nebo jiná dohoda přednost před těmito podmínkami.

Článek 3 – Poskytnutí Daru.

Dárce je oprávněn poskytovat Nadačnímu fondu Dar dle těchto Podmínek bezhotovostním převodem nebo prostřednictvím platebního systému GoPay. Tímto není dotčena možnost uzavření samostatné darovací smlouvy mezi Dárcem a Nadačním fondem.

Bezhotovostním převodem mohou být poskytovány Dary v libovolné výši. Bezhotovostním převodem jsou Dary poskytovány na bankovní účet Nadačního fondu č. 2901075623 / 2010, vedený u FIO bank a.s. Je-li Dárcem právnická osoba, je variabilním symbolem platby identifikačním číslo Dárce. Je-li Dárcem fyzická osoba, je variabilním symbolem platby její datum narození ve formátu DDMMRRRR. Zprávou pro příjemce je „Dar“, případně doplněný o označení Projektu, na nějž je Dar poskytován.

Platbou prostřednictvím platebního systému GoPay nebo PayPal, umístěného na Webu,ve prospěch příjemce nflepsizivot@gmail.com, mohou být poskytovány Dary buď ve výši 100 Kč, 200 Kč, 300 Kč, 500 Kč, 1.000 Kč, 1.500 Kč, 2.000 Kč, 3.000 Kč, 4.000 Kč, 5.000 Kč, nebo také příspěvkem v libovolné výši.

V případě platby prostřednictvím platebního systému GoPay nebo PayPal , příjemce nflepsizivot@gmail.com , Dárce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku.

Nedohodne-li se Dárce s Nadačním fondem jinak, dochází k uzavření darovací smlouvy mezi Dárcem a Nadačním fondem, jejímž předmětem je poskytnutí Daru, okamžikem odeslání platby Dárcem.

Náklady vzniklé Dárci v souvislosti s poskytnutím Daru, např. náklady na internetové připojení, bankovní poplatky apod. si hradí Dárce sám.

V případě zájmu o vydání potvrzení o přijetí daru nebo o vyhotovení samostatné smlouvy o poskytnutí daru pro daňové účely, vyplní Dárce formulář na Webu nebo zkontaktuje Nadační fond jiným způsobem (mailem či telefonicky). Nadační fond je povinen mu bez zbytečného odkladu takové potvrzení, resp. návrh smlouvy zaslat.
 

Článek 4 – Využití Daru.

Nadační fond je povinen s Darem naložit v souladu se svojí nadační listinou, se stanovami Nadačního fondu a s rozhodnutím správní rady Nadačního fondu.

V případě obdržení Daru na konkrétní MŠ nebo ZŠ je Nadační fond povinen poskytnutý Dar využít výhradně na tuto MŠ nebo ZŠ. V případě, že na určitý Projekt bude vybrána částka převyšující jeho rozpočet, je v pravomocích Nadačního fondu LEPŠÍ ŽIVOT, jak bude s finančním obnosem pro danou MŠ nebo ZŠ dále naloženo, a to následovně:

přesně specifikovaná MŠ nebo ZŠ obdrží zbývající část na dalším projektu
nebo
po dohodě s přímým dárce bude dohodnuta podpora jiné MŠ nebo ZŠ, byť i jen částečně

Správní rada Nadačního fondu je oprávněna rozhodnout o využití této části Daru (ve výši převyšující rozpočet Projektu) za jiným účelem, zpravidla blížícím se svoji povahou Projektu, na který byl Dar Dárcem původně poskytnut.


Správní rada Nadačního fondu je oprávněna ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení Daru rozhodnout o odmítnutí Daru, a to i bez uvedení důvodu, zejména však v případě, že Dárcem bude právnická osoba s neprůhlednou vlastnickou strukturou. Nadační fond je v takovém případě oprávněn od uzavřené darovací smlouvy odstoupit, s účinky ex tunc; k odstoupení dojde buď jeho doručením Dárce, nebo dnem jeho uveřejněním na Webu. Poskytnutý Dar je Nadační fond v takovém případě povinna bez zbytečného odkladu ode dne odstoupení vrátit zpět na bankovní účet, z něhož byly finanční prostředky poukázány. Dárce nemá nárok na úroky přirostlé v období od poskytnutí Daru do jeho vrácení.

Článek 5 – Ochrana osobních údajů.

Dárce bere na vědomí a souhlasí s tím, aby Nadační fond shromažďoval, zpracovával a uchovával jeho osobní údaje, a to za účelem jejich interní potřeby Nadačního fondu, za účelem zpracování výročních zpráv, vedení statistik apod.

Souhlas dle tohoto článku je udělován na dobu 10 let ode dne posledního poskytnutí Daru Dárcem.

Dárce bere na vědomí a souhlasí s tím, aby byl jako Dárce uváděn ve výroční zprávě Nadačního fondu.

Článek 6 – Závěrečná ustanovení.

Tyto Podmínky se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Veškeré spory, vyplývající z těchto Podmínek, jakož i z jednotlivých darovacích smluv uzavřených dle těchto Podmínek, budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti a byly uveřejněny na Webu dnem 15. února 2017.
 


Za správnost: 

Radmila VAVŘÍKOVÁ - předsedkyně správní rady

Ing.Josef VAVŘÍK - revizor

 

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2024